Nguyễn Duy Khoa

Sinh Viên Cơ Điện Tử CTUT

view profile

Liên Hệ

Phone number

0795-922-922

Email address

khoa2001hg@gmail.com