Video hướng dẫn

Điều Khiển Tốc Độ Quạt Theo Nhiệt Độ Môi Trường Bằng Xung PWM
Mô tả chi tiết:

  • Code arduino đọc giá trị nhiệt độ từ LM35 điều khiển tốc độ quạt theo nhiệt độ môi trường


Dự Án Đề Xuất

...
Esp8266 Check Pass Wifi Hỗ Trợ Nghiên Cứu Học Tập
Xem Thêm
...
Điều khiển tốc độ quạt theo nhiệt độ môi trường hiển thị thông số lên lcd và Blynk
Xem Thêm
...
Điều Khiển Thay Đổi Nội Dung Led Matrix Bằng Web Sever
Xem Thêm

Copyright © 2022 by DuyKhoa.Com

Vận hành bởi Nguyễn Duy Khoa