Video hướng dẫn

Đồng Hồ Thời Gian Thực Từ Google Hiển Thị Lên Led Matrix
Mô tả chi tiết:

  • Code Esp8266 Đồng Hồ Thời Gian Thực Từ Google Hiển Thị Thời Gian Lên Led Matrix
  • Sử dụng esp8266 kết nối wifi để cập nhật thời gian và hiển thị lên led matrix

Dự Án Đề Xuất

...
Điều Khiển Thay Đổi Nội Dung Led Matrix Bằng Web Sever
Xem Thêm
...
Điều Khiển Nhiệt Độ Bằng Lm35 Và Tip41c
Xem Thêm
...
CẤU HÌNH WIFI CHO ESP8266 KHÔNG CẦN CHỈNH SỬA CODE - WIFI CONFIG ESP8266 - WifiUdp
Xem Thêm

Copyright © 2022 by DuyKhoa.Com

Vận hành bởi Nguyễn Duy Khoa